Het project verduidelijkt adhv 7 vragen.

Citizen friendly data communication logo

1. Wat is burgervriendelijke datacommunicatie?

 • optimale balans
 • informatieverstrekking
 • zonder informatie-overload

Het onderzoeksproject Burgervriendelijke datacommunicatie gaat over de wijze waarop overheden informatie verstrekken aan burgers. Op eigen initiatief of op verzoek, in het kader van een juridische procedure of los daarvan, in de vorm van ruwe data of bewerkte informatie. De kernvraag van het project is hoe overheden hun informatieverstrekking richting burgers anders en beter kunnen inrichten. Het gaat erom de optimale balans te vinden waarbij burgers toegang hebben tot de overheidsinformatie die ze willen, zonder een informatie-overload te krijgen, en zonder schade te brengen aan de overheid.

2. Waarom is toegang tot overheidsinformatie van belang?

 • Uiteenlopende redenen
 • Democratische controle
 • Applicatieontwikkeling

Er zijn uiteenlopende redenen waarom burgers of bedrijven toegang zouden willen hebben tot overheidsinformatie. Wanneer de overheid een besluit neemt dat negatief uitpakt voor de burger, wil die burger weten op welke informatie die beslissing is gebaseerd. In het kader van democratische controle is van belang dat burgers ‘hun’ overheden kunnen controleren op basis van toegankelijke info. Een relatief nieuwe ontwikkeling betreft het economische potentieel van overheidsdata, om allerlei applicaties te ontwikkelen.

3. Hoe wordt de toegang tot overheidsinformatie gereguleerd?

 • Wet openbaarheid van bestuur
 • Wet hergebruik van overheidsinformatie
 • Algemene wet bestuursrecht

De toegang tot overheidsinformatie wordt niet eenduidig gereguleerd. Er zijn verschillende wetten relevant voor de toegang tot en het hergebruik van overheidsinformatie. Bekende voorbeelden zijn de Wet openbaarheid van bestuur, de Wet hergebruik van overheidsinformatie en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe de ontsluiting tot overheidsinformatie wordt gereguleerd, hangt mede af van het motief. Dit motief is ook van belang bij internationale en Europese regelgeving.

4. Wie draagt welke verantwoordelijkheid?

 • Informatie intermediairs

Burgervriendelijke datacommunicatie kijkt allereerste naar het vermogen en de verantwoordelijkheid van overheden en burgers om zorg te dragen voor een optimale balans in de verstrekking van overheidsinformatie. Daarnaast is een belangrijke rol weggelegd voor zogeheten ‘informatie intermediairs’. Denk hierbij aan de media of ngo’s, maar ook aan bedrijven die op basis van overheidsdata nieuwe tools (apps, diensten, etc.) ontwikkelen waarvan burgers kunnen profiteren.

5. Wie doen er mee aan dit onderzoek?

 • Juristen
 • Bestuurskundigen
 • Filosofen
 • Sociologen
 • Informatiewetenschappers

Het onderzoeksteam bestaat uit een gevarieerde combinaties van disciplines en omvat juristen, bestuurskundigen, filosofen, sociologen en informatiewetenschappers. Overheidscommunicatie en informatieverstrekking door de overheid is immers niet een thema dat eenzijdig vanuit een bepaalde discipline kan worden bestudeerd. Tegelijk heeft dit thema ook zoveel praktische consequenties dat we intensief samenwerken met overheden, burgers en ‘tussenpartijen’ om te onderzoeken welke oplossingen wel en niet in de praktijk werken.

6. Hoe pakken we het onderzoek aan?

 • Juridische analyse van regelgeving en jurisprudentie
 • Surveys
 • Field Labs

Burgervriendelijke datacommunicatie vraagt om onderzoek dat oog heeft voor zowel de wensen van overheden als de behoeftes van burgers. We hanteren daarom een gevarieerde set aan onderzoeksmethoden, variërend van een juridische analyse van regelgeving en jurisprudentie tot een survey onder 2000 burgers in Nederland. Bovendien experimenteren we in zogeheten Field Labs met overheden en burgers gezamenlijk aan de hand van concrete dossiers over verbeterslagen bij datacommunicatie.

7. Waarom is het onderzoek van belang?

 • Transparantie
 • Open overheid
 • Juridische kader

Transparantie en een open overheid nemen aan belang toe in onze datagedreven maatschappij. Er wordt breed wordt onderschreven dat de overheid (meer) open en transparant zou moeten zijn, maar dat blijkt in de praktijk toch niet altijd eenvoudig te realiseren. Een verklaring daarvoor kan zijn dat overheden enkel doen wat de geldende wet- en regelgeving vraagt. Als dat inderdaad het geval is, zou het juridische kader juist een impuls kunnen geven aan burgervriendelijke datacommunicatie door strengere, maar hanteerbare eisen te formuleren voor overheden.

Poll

Poll

Wij zijn benieuwd naar jouw mening. Beantwoord onderstaande vraag:

Moeten overheden meer data delen met burgers?

Laden ... Laden ...