Slotconferentie

Wet open overheid: Game changer voor openbaar bestuur en burger?

Op vrijdag 17 juni 2022 organiseerde de NWO-MVI onderzoeksgroep Citizen Friendly Data Communication van Tilburg Law School een congres in de LocHal in Tilburg over de Wet open overheid (Woo). 

Het naverslag kun je hier raadplegen.

In het voorjaar van 2022 treedt na een lang wetgevingstraject eindelijk de Wet open overheid in werking. De Wet open overheid komt in de plaats van de Wet openbaarheid van bestuur en beoogt de informatieverhouding tussen overheden en burgers te moderniseren. De verwachtingen van de wet als juridisch instrument zijn hooggespannen, maar welke rol kan wetgeving eigenlijk vervullen om ook een cultuuromslag in de openbaarheidspraktijk van overheden te realiseren?

Tijdens dit congres willen we professionals en onderzoekers met elkaar verbinden en vanuit verschillende expertises de impact van de Wet open overheid belichten. Dit congres combineert daartoe de juridische invalshoek van de Wet open overheid met andere perspectieven, onder meer op het terrein van bestuurskunde, informatievisualisatie en data science. Bovendien verbindt het congres inzichten uit de wetenschap met ervaringen en verwachtingen vanuit de praktijk.

Op het ochtendprogramma staat een keynote van Jonathan Gray (Engelstalig) en een gesprek met Arre Zuurmond (Nederlandstalig). Na de lunch worden er twee rondes van drie parallelle workshops georganiseerd in verschillende thematische tracks, waaronder:

Thematische tracks blok 1

Een van de grote wijzigingen van de Woo is de verschuiving van passieve openbaarmaking op verzoek van een burger naar actieve openbaarmaking op initiatief van de overheid. Die verschuiving brengt juridische en technische uitdagingen met zich. Deze sessie gaat in op die uitdagingen, zowel vanuit het ‘centrale’ perspectief van de nieuw landelijk infrastructuur PLOOI (Platform Open Overheidsinformatie) als vanuit het perspectief van decentrale overheden.

Sprekers: Marc van Opijnen (KOOP), Juliette van der Jagt (VNG) Sander Bakker (VNG Realisatie)

In toenemende mate bestaat belangstelling voor de (economische) waarde die overheidsinformatie kan vervullen, bijvoorbeeld als ‘open data’. De Wet open overheid geeft een nieuwe impuls aan het denken over de waarde van overheidsinformatie. Deze sessie gaat in op de recente juridische ontwikkelingen (hergebruik en Woo, implementatie van de Open-datarichtlijn) en op de concrete ervaringen met het Open Data project ‘Exolab Utrecht’ in het Einsteinkwartier te Overvecht.

Sprekers: Johan Wolswinkel,(Tilburg University), Jochem van den Berg (The Green Land)

In deze sessie wordt ingegaan op de wijze waarop overheidsinformatie kan worden gevisualiseerd. Hoe staan burgers tegenover visualisatie van overheidsinformatie? Welke tips & tricks worden gehanteerd bij het visualiseren van informatie?

In deze sessie presenteren we onze bevindingen van een fieldlab met het Waterschap Aa en Maas waarbij we de droogteproblematiek op ‘burgervriendelijke wijze’ trachten te visualiseren. We staan ook stil bij algemene tips rond datavisualisatie en bespreken ook het belang van goede datakwaliteit.

Sprekers: Shirley Kempeneer (Tilburg University), Lisanne van Weelden (Deloitte), Marcel Henriquez (Haagse Feiten)

Thematische tracks blok 2

Het bieden van maatwerk is momenteel een de grote uitdagingen voor de overheid. Ook bij informatieverstrekking bestaat behoefte aan maatwerk om te voorkomen dat burgers verdwalen in de veelheid aan overheidsinformatie of juist om te voorkomen dat te weinig informatie beschikbaar wordt gesteld. Tegelijk zou een van de uitgangspunten van de Woo (‘open voor eenieder’) op gespannen voet kunnen staan met die behoefte aan maatwerk. Deze sessie bespreekt de juridische mogelijkheden en onmogelijkheden voor het bieden van maatwerk, maar ook de praktische en technische uitdagingen hierbij aan de hand van de ervaringen met het Coronadashboard.

Sprekers: Nina Bontje (Pels Rijcken), Valentin Neevel (VWS)

De hervorming van het Nederlandse informatieregime door de vervanging van de Wob door de Woo roept de vraag op hoe openbaarheid van bestuur in andere landen is geregeld. Juist waar de Woo als een tussenstap wordt gepresenteerd in de ontwikkeling naar een open overheid, kunnen ervaringen uit andere landen als inspiratiebron fungeren om te zien welke vervolgstappen kunnen worden gezet of op welke wijze nieuwe openbaarheidswetgeving succesvol kan worden geïmplementeerd.

Sprekers: Annemarie Drahmann (Universiteit Leiden)

Deze interactieve sessie gaat in op de mogelijkheden om met NLP-technieken (natural language processing) informatie te onttrekken aan tekstuele overheidsdata, zoals wetgeving of jurisprudentie. De sessie wordt verzorgd vanuit het initiatief WetSuite.

Sprekers: o.m. Anne Meuwese (Universiteit Leiden)

Aansluitend is er een round table debat met o.m. Birte Schohaus (onderzoeksjournalist Follow the Money), Lucas Lombaers (BZK) en Annemarie Drahmann (Universiteit Leiden) over de informatiehuishouding van de overheid, gevolgd door een afsluitende borrel.

Academisch seminar donderdag 16 juni

Voorafgaand aan het Woo-congres vindt op donderdag 16 juni een internationaal academisch seminar plaats over ‘Open Government Data for Citizen Participation’. Voor de inhoud daarvan verwijzen we je graag door naar de Engelstalige pagina. Ter gelegenheid daarvan zullen we een special issue hosten in het academisch tijdschrift Information Polity over het onderwerp ‘Open Government Data for Citizen Participation’. Papers gepresenteerd op dit seminar zullen in aanmerking komen voor publicatie in dit speciale nummer.

Poll

Poll

Wij zijn benieuwd naar jouw mening. Beantwoord onderstaande vraag:

Moeten overheden meer data delen met burgers?

Laden ... Laden ...